Съобщение

Решение за прекратяване на процедура.

Избор с публична покана Номер 1 / 10.07.2023 г, в съответствие с изискванията на ПМС №160/2016 г

Решението е за прекратяване на процедурата само по Обособена позиция 1:

Брикетираща инсталация - преса и машина за автоматично пакетиране на MDF прах - 1 брой, 

съгласно изпълнението на договор за БФП

 № BG16RFOP002-2.082-0001-C01 „По-висок производствен и управленски капацитет в Диадоорс ООД“, 

сключен с Министерството на иновациите и растежа и МИГ Куклен-Асеновград.