Обява

"ОПТРОНИКА" ЕООД уведомява обществеността на община Куклен, че има инвестиционно предложение:
„Оптимизация на управлението на отпадъците, генерирани от "ОПТРОНИКА" ЕООД, с цел оползотворяване на собствен технологичен неопасен отпадък с код 030105 и наименование «трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04» , а именно изгарянето му в отоплителен водогреен котел с цел отопление на помещенията на дружеството”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – ПЛОВДИВ ( адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg, тел./факс: 032/ 628 994 ).